ФРЕНСКО „МАЛКО УЧИЛИЩЕ”


Нашето малко училище обхваща пълен цикъл от четири години. То е първият етап, който гарантира успеха на всички ученици в едно добронамерено училище с големи изисквания. То се адаптира към малките деца като взима под внимание тяхното развитие и изгражда прехода от семейството към училището. Осигурени са специфични условия на учене чрез използване на различни ситуации: решаване на загадки, упражнения, запаметяване. Играта заема едно особено място: тя обогатява преживяното и допълва всички области на знанието.

„Малкото училище” позволява също децата да учат и живеят заедно, осигурява първоначално запознаване с принципите на живота в общност и позволява на детето да се изгради като самостоятелна личност в групата.
Обучението е организирано в пет области:

Ключовото място на речта се потвърждава като важно условие за успеха на всички. Практикуването на физически и артистични дейности позволява развитието на взаимодействие между действията, усещанията, въображението, чувствителността и мисълта.
Областите „Конструиране на първите способи за структуриране на мисълта” и „Откриване на света” имат за цел да развият първоначално запознаване с числата и да положат основи в математиката, околната среда и любопитство на децата към околния свят.

Уповавайки се на начални познания, свързани с преживяванията на децата, „малкото училище” поставя основите за познаване на околния свят, за достъп до обичайни представяния и знания, които началното училище ще обогати.

„Малко училище” на Френско училище „Виктор Юго”

Малкото училище за деца от 2 до 5 гофини прилага цялостната френска национална образователна програма. Тя се състои от високо-квалифициран персонал (помощници и учители), който участва в обучения по време на цялата си професионална си кариера. Днес малкото училище има 160 ученици разпределени в 7 класа – яслена група (2-годишни деца), малка група (3-годишни деца), средна група (4-годишни деца) и голяма група (5-годишни деца).
Нашето училище се ангажира с цялостно преподаване на френския език с въвеждане на специфични методи, които позволяват на децата, които не говорят езика, да се интегрират постепенно. В същото време се обръща специално внимание на владеенето на майчиния език, необходимо условие за осигуряване конструирането на други езици.