СЪВЕТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА


Какво представлява Съветът на учениците от гимназията (CVL)?

Съветът на учениците от гимназията (CVL) е форум за диалог, насочен към учениците от гимназията: привилегировано място за разговор и обмен между възрастни и ученици. Именно по време на този съвет, който заседава на всяко тримесечие, се обсъждат всички конкретни въпроси, свързани с условията на живот в училището. Учениците от гимназията дават становища и правят предложения, които се довеждат до знанието на Управителния съвет от заместник-председателя на CVL.

Как работи CVL?

Председател на CVL е ръководителят на училището и се състои от:

За всяко събрание се изготвя протокол и се предава чрез платформата Pronote.

Каква е ролята на CVL?

Той изготвя предложения за обучението на представители на учениците и действия, насочени към подобряване на благосъстоянието на учениците и училищния климат и насърчаване на практики за участие.

Задължително се консултира за :

Организацията на обучението и учебното време, разработването на училищния проект и процедурните правила
Училищния стол
Организация на самостоятелната работа и персонализирана подкрепа, подкрепа за промени в професионалната ориентация, подкрепа и помощ за ученици, езиков и културен обмен
Информация за професионлната ориентация (училищно и университетско образование и професионална кариера)
Здраве, хигиена и безопасност, устройство на пространството за живот в гимназията
Организацията на спортни, културни и извънкласни дейности

 

L’organisation du travail personnel, de l’accompagnement personnalisé, des dispositifs d’accompagnement des changements d’orientation, du soutien et de l’aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels
L’information relative à l’orientation (études scolaires et universitaires et carrières professionnelles)
La santé, l’hygiène et la sécurité, l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne
L’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires

Кой може да се участва?

Всички ученици от гимназията могат да бъдат кандидати за CVL. Преди изборите, кандидатурите на титулярите и техните заместници ще бъдат афиширани в стаята на учениците.

Кой може да гласува?
Всички ученици от ниво Seconde, Première и Terminale.

За повече информация посетете уебсайта на Националното образование.