ФРЕНСКО „ГОЛЯМО УЧИЛИЩЕ“


Програмите на френското училище са разписани в „общия праг на знания, умения и култура и гарантират изучаването им. Те са направени на базата на 5 основни области:

Тези програми трябва да позволят на всеки ученик да придобие постепенно знания и умения по време на трите задължителни цикъла на обучение:

Образованието във френската система е последователно. Знанията и уменията се допълват и изграждат постепенно, година след година.

Френско „Голямо училище”

Както „Малкото училище”, така и „Голямото училище” е признато и преподаването се извършва съгласно изискванията на Френското министерство на образованието.

Днес в училището има близо 360 ученици, разпределени в 16 класа от СР до СМ2. Някои класове са организирани с две нива (две възрастови групи в един клас) с цел осигуряване на по-голяма педагогическа гъвкавост на обучението. Основните ценности на Франция се прилагат ежедневно в нашето учебна заведение: взаимно уважение, културно разнообразие, признавене на другите …

Така, френският е работен език за всички деца. Българският език е застъпен в официалната програма, за да се осигури достатъчно добро владеене на българските език и култура, както за българските деца, така и за другите. В началното училище всички ученици изучават английски език. По време на обучението на децата всеки един от тези три езика е сертифициран от независими инстанции.