КОИ СМЕ НИЕ ?


Мрежата за френско образование в чужбина обединява 540 учебни заведения в 138 държави, в които се обучават близо 365 000 ученици, от които 60% чуждестранни и 40% французи. Всички училища са официално признати от френското министерство на националното образование, висшето образование и науката. Тези учебни заведения са директно управлявани от Агенцията за френско образование в чужбина (АФОЧ) (69 училища с пряко управление), 152 са сключили договор с агенцията (договорни учебни заведения) и 319 са училища партньори.

Френското училище „Виктор Юго” обучава 808 деца от ниво детска градина до 12-ти клас и е договорно учебно заведение, следователно принадлежи към тази невероятна мрежа от учебни заведения, които осигуряват продължително образование на учениците си в 138-те засегнати държави.
На местно ниво училището е под закрилата на Френското посолство в София.

Учебно заведение, създадено през 1966 г.,
50 години отлично образование!

Отлично образование

Успехът на всички в нашето училище се състои в една доказана жажда за знания, която се изразява в отлични резултати на френската матура Baccalauréat (100% успеваемост с близо 95% отлични резултати), по-добри от тези в училищата  във Франция. По-голямата част от завършилите училището и училища от мрежата АФОЧ продължават образованието си във френски висши учебни заведения, както и в най-добрите международни университети.

Споделяне

Място за обмен, езикови и културни срещи, споделен опит на базата на здравите ценности на светската, социална и братска република, училището възпитава младежи с всякакъв кръгозор. Едно чуждоезиково образование позволява едновременно интеграцията на местните ученици чрез специфично преподаване на френски език, преподаване на местния език на всички ученици, както и окуражаване практикуването на английски и други международни езици в мултикултурен контекст.

Влияние

Приемайки сред учениците си (повече от 60% от учениците) деца от страната, както и чужденци с други националности, училището и неговата мрежа допринасят за разпространението на френските език и култура. Възпитавайки междукултурна комуникация и разбирателство, училището изгражда между учениците си и Франция силна връзка, която се уповава на ценностите свобода и равенство.

В по-голямата си част обучението се извършва от френски учители. Екипът е допълнен от български учители, назначени на база на много точни критерии и висока комптентност.

Още от 3-годишна възраст децата следват френската учебна програма, което им позволява да придобият знания и умения, удостоверени от референтен набор от измерители „общ праг на знания, умения и култура”.
По време на цялото обучение, компетенциите по  езици биват периодично оценявани от официални международно признати сертификати.

Богата педагогическа динамика, поднесена от множество артистични и културни проекти, свързани с околната среда, гражданското общество, както и международния обмен, осигурява стимулиране на интелектуалната дейност и правилно интелектуално развитие на нашите ученици. Извънкласните и спортни дейности, които допълват развитието на децата, представляват значителено финансово предизвикателство, което ние се стараем да подкрепим.

Извънкласните дейностии на Френски лицей Виктор Юго са изготвени в съответствие с основните принципи и методи на френската образователна система. Чрез индивидуалния си подход те целят разгръщането на личния потенциал на всяко дете. Компетентните аниматори професионалисти в областта си , както и разнообразните дейности: спортни, творчески, образователни и занимателни са базата върху която осигурява качеството на дейността.