УЧЕБЕН ПЛАН 2017/2020


Училището ще продължи ангажимента си за откритост към външните и междукултурни партньорства, като се адаптира към нови аудитории, нови институционални или семейни очаквания. Това ще стане по-специално чрез проактивна политика на обучението на персонала, осигуряване на персонална подкрепа на учениците през цялата учебна програма.
Всичко гореизброено би било съпроводено от развитие на паралелни проекти, насърчаващи обмена и сътрудничеството между хората от екипа.
Успехът на всички ученици е  цел, ние ще осигурим развитието на иновативни практики, които насърчават развитието им в училището, в безопасна и образователна структурирана среда.
Подготовката на нашите ученици за бъдещето ще се ръководи от различни проекти: РЕАС, Бъдеще, Граждански и здравен – тези проекти са като стълбове за цялата общност, източник на доверие в нашите образователни дейности.

По-долу са описани осите на работа по този проект, илюстрирани с някои неизчерпателни примери за действия.
Презентацията не е подредена по важност  на осите.


 

1 – Образователни инструменти в полза на високите постижения на всички

Работните методи и образователни подходи трябва да допринесат за всеки ученик,, независимо от неговия академичен профил в началото, да процъфтява и да успее в рамките на училището, с модерни средства в съответствие със света, в който ще работи като възрастен.
1-А -Инструменти и общи методи: интердисциплинарност / образователен опортюнизъм:
Ние ще се стремим да се възползваме от всяко събитие, среща, за да има образователна полза.
Хармонизиране на цикъл 3 – подходи, срокове и дидактически стратегии
Развитие на интердисциплинарни курсове (EIST *, ** MPS, проекти …)
 (*Enseignement Intégré des Sciences et Technologie- **Méthodes et Pratiques Scientifiques)

1-В -Scénarii и технически умения: научен подход, дигитални пособия, устни упражнения, език

Включване на дигитални пособия в специфичната устна работа по езици.

Работа по групи около проекти, устни презентации, при които се използват дигитални устройства и мултимедии.

1-C, В полза на всички – диференцирано обучение / персонално обучение
Изпълнение на РЕАС * и портфолио. (Parcours dEducation Artistique et Culturelle -Курс по художествено и културно образование)
По-развито разпознаване и диагностика на специфични нужди.


 

2 – Френски език и западни езици: самоличността на едно училище от клона на AEFE/АФОЧ

Владеенето на френски език е основна предпоставка за обучението във френско учебно заведение в чужбина. Френският, обаче, трябва да бъде допълнен  и обогатен и от различните западни езици, включително български език, езикът  на страната-домакин.

2 – А – Чуждоезиково обучение във взаимно сътрудничество
Дуети на учители по български и френски език още от първи клас
Кръстосани езикови и междукултурни образователни проекти

 

2 -B – Езиково обучение, което определя езиковия профил на ученика
Диференцирана педагогика по отношение на обучението по френски език

2-С – Алеф * – подкрепа за ученето на френски (* Преподавател, който оказва лингвистична подкрепа при изучаването на френски език)
Интеграция в CP класове в продължение на няколко месеца.


 

3 – Културата и културите

Спецификата на френските учебни заведения в чужбина, носители на френската култура, не предполага изолиране на нашите ученици към заобикалящата ги среда, тяхната култура и произход. Наша мисия е също така да обучаваме и предаваме културното многообразие.

3 – А – Засилване на културните Френско-Български кръстопъти
Писане на съвместни проекти с училища в София или България

 

Културно и историческо наследство – в центъра на образователни проекти.

 

3-B – Използване на местни културни ресурси като трамплин за автономни културни практики

 Експлоатация на местните ресурси  всяка година.

3-C – Отваряне на училището и на учениците към професионалната и социално-икономическа култура

Посещения на  промишлени учреждения, фирми.

 

Срещи с различни професионалисти, които да запознаят учениците със своя опит и обучение
3-D – Обучение по изкуство и култура


 

4 – Проект „образованието във Френския Лицей Виктор Юго” : път към бъдещето
Като се има предвид колко години от живота учениците прекарват в училище, за да завършат средно образование в Лицей „В. Юго”, е важно  нашите действия да имат смисъл в дългосрочен план. Ние подготвяме нашите ученици за  живот като свободни граждани, автономни и информирани в избора им, бил той  личен или професионален. За да се получи това, различни обучения допълват и дават усещане за рамка на съгласуваност с ученията и придобитите умения.

4-А –Обучение в гражданственост
Запознаване с понятията и смисълъла на представител, избран представител и неговата  роля
Систематично третиране на проблеми с тормоза в училище
4-Обучение в здравеопазване
Информация как да се грижат учениците за себе си и как еволюират с възрастта
Практикуване на спорт и физическо възпитание заради собствените си здравно-образователни ценности
4-C – Комуникация и обмен със семействата
Място за обмен със семействата: уебсайт, срещи, блогове …
Презентацията на работата на учениците пред семействата им в рамките на конкретни проекти

4-D Повишаване на информираността : алтернативна икономика, хуманитарна
Интеграция на текущи проблеми на всички нива в класа: срещи, съвременни тематични подходи, конференции, медийно образование.