СЪВЕТ НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ


Съветът на началното училище е съставен за една учебна година и е валиден до обновяване на членовете му.
Съветът на началното училище са събира поне веднъж в триместъра.
Съветът на началното училище одобрява вътрешния правилник на началното училище след предложение от страна на директора на началното училище.
Този съвет задължително бива консултиран за мнение относно всички въпроси, свързани с функционирането и живота на училището, а именно:

 

♦ СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 2023/2024 :