СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО


Съветът  на  началното  училище, Общоучилищния съвет  и  Административният  съвет  са  инстанциите, в които представители на родители на ученици могат да се включат в живота  на  учебното  заведение,  заедно  с други  членове  на  училищната  общност. Родителите  са  пълноправни  членове на  училищната  общност.  Диалогът  с учителите  и  останалия  персонал  на всяко  училище  и  учебно  заведение  е гарантиран.