ОБЩОУЧИЛИЩЕН СЪВЕТ


Общоучилищният съвет е тристранна инстанция, съставен от равен брой членове, съответно от директорски екип, представители на училищния персонал и представители на родители и ученици. Задължителният брой на членовете определя броя на членовете на общоучилищния съвет. Директорът на Лицея е председател на общоучилищния съвет.

Общоучилищният съвет включва:

Членове, заседаващи с право на глас
• Представители на директорския екип.
• Представителите на родителите и представители на ученици от горния курс.
• Представители на преподавателски и образователен персонал и административен и обслужващ персонал.

♦ СПИСЪК НА ИЗБРАНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩОУЧИЛИЩЕН СЪВЕТ 2023/2024 :

Членове, заседаващи със съвещателен глас:

♦ СПИСЪК НА ИЗБРАНИТЕ РОДИТЕЛИ В ОБЩОУЧИЛИЩЕН СЪВЕТ 2021/2022 :