УЧИЛИЩНА ЗАСТРАХОВКА


Училището сключва за всеки ученик  застраховка „Злополука” на всички ученици. Застраховката е валидна през цялата година, без значение къде се намира ученикът (училище, в къщи, на лагер, на почивка). Застраховката е валидна за територията на Р България.

Застрахователният лимит е 5000 лева.

Застрахователните обезщетения в случай на щета са:

Трудоспособност : при учениците под загуба на трудоспособност се разбира невъзможност да се посещават учебните часове

Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука:

Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на злополука, продължила:

Временна загуба на трудоспособност на Застрахования в резултат на инфекциозно заболяване продължила (медицинският кабинет на училището може да ви информира кои болести влизат в тази категория):

Разходи за медикаменти, вследствие злополука през срока на договора и извършени в рамките на 30 календарни дни от датата на злополуката – на Застрахования се изплащат суми до 10% от застрахователната сума, но не повече от 300 BGN.

Гражданска отговорност на Застрахования за причинени смърт или телесни увреждания, довели до трайна загуба на трудоспособност на трети лица или нанесени вреди на имуществото на учебното заведение – изплащат се суми до 50 % от застрахователна сума, включително лихви и съдебни разноски по издаден изпълнителен лист срещу Застрахования. Застрахованият участва с 10 % във всяка имуществена вреда.

Необходими документи за завеждане на щета по настъпило събитие, които трябва да се предадат в счетоводството на училището:

Важно- Уведомява се Застрахователя в рамките на 7 дни от настъпване на събитие, като документите се окомплектоват и предават след възстановяване на застрахования.


*Всяко уведомление се попълва лично от застраховония, родител (за дете).

За повече информация и въпроси, се свържете с г-жа Виолета Томова на имейл  violeta.tomova@garant-consulting.com  и на тел. 0886309043